Comparative - Superlative Adjectives Konu Anlatımı

 

Tüm Konu Anlatımları / Başlangıç Seviyesi Konu Anlatımları ( A1 & A2 )

 

Adjectives,  Sıfatlar demektir ve sıfatlar ismi tanımlamak için kullanılırlar.

Beautiful girl ( Güzel Kız ):  Bu cümlede kızın bir özelliğinden bahsediyoruz. Nasıl kız? Güzel Kız

Fast Car (Hızlı Araba ) : Bu cümlede arabanın bir özelliğinden bahsediyoruz. Nasıl araba? Hızlı araba

Big House ( Büyük ev ) : Bu cümlede evin bir özelliğinden bahsediyoruz. Nasıl ev? Büyük ev

Güzel, hızlı, büyük vb yapılar sıfattır ve önüne gelen ismi tanımlar.

 

COMPARATIVE &: SUPERLATIVE ADJECTIVES

Karşılaştırma yapacağımız zaman comparative adjectives kullanırız. Bir sıfatın en üstün olduğundan bahsedeceğimiz zaman ise superlative adjectives  kullanırız.

Tek Heceli ( Kısa ) Sıfatların Kullanım Kuralları

Tek heceli yani öğrenciler tarafından daha çok bilinen adı ile kısa sıfalara "-er" ekleyerek karşılaştırma yapabiliriz ve "-est" ekleyerek en üstünlük derecesinden bahsedebiliriz. Şimdi önce aşağıdaki listeyi inceleyin ve daha sonraörnek cümlelere çalışın.

 

Positive

Comparative

Superlative

big  - büyük

bigger – daha büyük

biggest – en büyük

black - siyah

blacker – daha siyah

blackest – en siyah

brave - cesur

braver – daha cesur

bravest – en cesur

bright - parlak

brighter – daha parlak

brightest – en parlak

busy - meşgul

busier – daha meşgul

busiest – en meşgul

clean - temiz

cleaner – daha temiz

cleanest –en temiz

clear – açık/ belli

clearer – daha açık/belli

clearest – en açık/belli

clever- zeki

cleverer– daha zeki

cleverest– en zeki

cold -soğuk

colder– daha soğuk

coldest– en soğuk

cool -serin

cooler– daha serin

coolest– en serin

dark - karanlık

darker– daha karanlık

darkest– en karanlık

deep - derin

deeper– daha derin

deepest– en derin

dirty - kirli

dirtier– daha kirli

dirtiest– en kirli

dry - kuru

drier– daha kuru

driest– en kuru

easy -kolay

easier– daha kolay

easiest– en kolay

fair -adil

fairer– daha adil

fairest– en adil

fast -hızlı

faster– daha hızlı

fastest– en hızlı

fat -şişman

fatter– daha şişman

fattest– en şişman

fine -hoş

finer– daha hoş

finest– en hoş

funny -komik

funnier– daha komik

funniest– en komik

great – büyük/ harika

greater– daha büyük/ harika

greatest– en büyük/ harika

gren -yeşil

greener– daha yeşil

greenest– en yeşil

happy -mutlu

happier– daha mutlu

happiest– en mutlu

hard - zor

harder– daha zor

hardest– en zor

healthy - sağlıklı

healthier– daha sağlıklı

healtiest– en sağlıklı

heavy - ağır

heavier– daha ağır

heaviest– en ağır

high - yüksek

higher– daha yüksek

highest– en yüksek

hot - sıcak

hotter– daha sıcak

hottest– en sıcak

kind - nazik

kinder– daha nazik

kindest– en nazik

large - geniş

larger– daha geniş

largest– en geniş

late - geç

later– daha geç

latest – en geç

lazy -tembel

lazier– daha tembel

laziest– en tembel

light - açık / aydınlık

lighter– daha açık / aydınlık

lightest– en açık / aydınlık

long - uzun

longer– daha uzun

longest– en uzun

low - alçak

lower– daha alçak

lowest– en alçak

lucky - şanslı

luckier– daha şanslı

luckiest– en şanslı

mad - deli

madder– daha deli

maddest– en deli

merry - mutlu

merrier– daha mutlu

merriest– en mutlu

narrow - dar

narrower– daha dar

narrowest– en dar

naughty - yaramaz

naughtier– daha yaramaz

naugtiest– en yaramaz

near - yakın

nearer– daha yakın

nearest– en yakın

new - yeni

newer– daha yeni

newest– en yeni

noisy - gürültülü

noisier– daha gürültülü

noisiest– en gürültülü

old - eski

older– daha eski

oldest– en eski

pale - solgun

paler– daha solgun

palest– en solgun

poor -fakir

poorer– daha fakir

poorest– en fakir

pretty - hoş/şirin

prettier– daha hoş/şirin

pretiest– en hoş/şirin

proud - gururlu

prouder– daha gururlu

proudest– en gururlu

quick - hızlı

quicker– daha hızlı

quickest– en hızlı

red - kırmızı

redder– daha kırmızı

reddest– en kırmızı

rich - zengin

richer– daha zengin

richest– en zengin

sad - üzgün

sadder– daha üzgün

saddest– en üzgün

safe - güvenli

safer– daha güvenli

safest– en güvenli

shallow - sığ

shallower– daha

shallowest– en

sharp - keskin

sharper– daha

sharpest– en

short - kısa

shorter– daha kısa

shortest– en kısa

slow - yavaş

slower– daha yavaş

slowest– en yavaş

small - küçük

smaller– daha küçük

smallest– en küçük

smooth - düzgün

smoother– daha düzgün

smoothest– en düzgün

strong - güçlü

stronger– daha güçlü

strongest– en güçlü

sweet - tatlı

sweeter– daha tatlı

sweetest– en tatlı

tall -uzun

taller– daha uzun

tallest– en uzun

thick -kalın

thicker– daha kalın

tickest– en kalın

thin -ince

thinner– daha ince

thinnest– en ince

tiny -minik

tinier– daha minik

tiniest– en minik

ugly -çirkin

uglier– daha çirkin

ugliest– en çirkin

warm -ılık

warmer– daha ılık

warmest– en ılık

wealthy - varlıklı

wealthier– daha

whealthiest– en

wet -ıslak

wetter– daha ıslak

wettest– en ıslak

white -beyaz

whiter– daha beyaz

whitest– en beyaz

wide -geniş

wider– daha geniş

widest– en geniş

wild - vahşi

wilder– daha vahşi

wildest– en vahşi

wise -akıllı

wiser– daha akıllı

wisest– en akıllı

young -genç

younger– daha genç

youngest– en genç

 

Tek Heceli ( Kısa ) Sıfatlar ile Kurulmuş Cümle Örnekleri

1. Comparative Adjectives ( Karşılaştırma Cümlelerinin Kuruluşu )

Ferrari is faster than Audi. ( İki şeyi karşılaştırıyoruz ve karşılaştırırken sıfata -er ekliyor ve ardından than kullanıyoruz. )

Summer is hotter than spring. ( Yaz bahardan daha sıcaktır. )

İstanbul is bigger than İzmir. (İstanbul İzmir'den daha sıcaktır. )

Tom is taller than Lisa. ( Tom, Lisa'dan daha uzundur. )

 

2. Superlative Adjectives ( En Üstünlük Derecesi Anlatan Cümlelerinin Kuruluşu )

Ferrari is the fastest car. ( Sıfatın başına the ekliyor ve sıfatın sonuna -est ekliyoruz. )

Summer is the hottest season. (Yaz en sıcak mevsimdir. )

İstanbul is the biggest metropol. (İstanbul en büyük metropoldür. )

Tom is the tallest. ( Tom en uzundur. )

 

İki ya da Daha Fazla Heceli ( Uzun ) Sıfatların Kullanım Kuralları

 

Positive

Comparative

Superlative

ancient - eski

more ancient -daha eski

most ancient -en eski

beautiful -güzel

more beautiful-daha güzel

most beautiful-en güzel

careful -dikkatli

more careful-daha dikkatli

most careful-en dikkatli

careless - dikkatsiz

more careless-daha dikkatsiz

most careless-en dikkatsiz

cheerful - neşeli

more cheerful-daha neşeli

most cheerful-en neşeli

comfortable - rahat

more comfortable-daha rahat

most comfortable-en rahat

dangerous - tehlikeli

more dangerous-daha tehlikeli

most dangerous-en tehlikeli

difficult -zor

more difficult-daha zor

most difficult-en zor

enjoyable -eğlenceli

more enjoyable-daha eğlenceli

most enjoyable-en eğlenceli

foolish -aptal

more foolish-daha aptal

most foolish-en aptal

frightening - korkutucu

more frightening-daha korkutucu

most frightening-en korkutucu

generous - cömert

more generous-daha cömert

most generous-en cömert

handsome -yakışılkı

more handsome-daha yakışılkı

most handsome-en yakışılkı

helpful -yardımcı

more helpful-daha yardımcı

most helpful-en yardımcı

important -önemli

more important-daha önemli

most important-en önemli

intelligent -zeki

more intelligent-daha zeki

most intelligent-en zeki

interesting -ilginç

more interesting-daha ilginç

most interesting-en ilginç

pleasant -hoş

more pleasant-daha hoş

most pleasant-en hoş

powerful -güçlü

more powerful-daha güçlü

most powerful-en güçlü

terrible -berbat

more terrible-daha berbat

most terrible-en berbat

thoughtful -düşünceli

more thoughtful-daha düşünceli

most thoughtful-en düşünceli

useful -faydalı

more useful-daha faydalı

most useful-en faydalı

valuable -değerli

more valuable-daha değerli

most valuable-en değerli

wonderful -harika

more wonderful-daha harika

most wonderful-en harika

 

1. Comparative Adjectives ( Karşılaştırma Cümlelerinin Kuruluşu )

Listening to music is more enjoyable than studying. ( Müzik dinlemek ders çalışmaktan daha eğlencelidir. )

Health is more imortant than money. ( Sağlık paradan daha önemlidir. )

New York is more modern than Cape Town. ( New York Cape Town'dan daha moderndir. )

 

2. Superlative Adjectives ( En Üstünlük Derecesi Anlatan Cümlelerinin Kuruluşu )

Listening to music is the most enjoyable activity .( Müzik dinlemek en eğlenceli aktivitedir. )

Health is the most important. ( Sağlık en önemlidir. )

New York is the most modern city. ( New York en modern şehirdir. )

 

Irregular Adjectives ( Düzensiz Çekimli Sıfatlar )

Yukarıdaki tek heceli sıfat çekim kuralları ve iki ve daha fazla heceli olan sıfatların çekim kurallarının yanında bir kaç tane de düzensiz sıfatlar vardır. Aşağıdaki listede çekimlerini görebilirsiniz.

Positive

Comparative

Superlative

bad - kötü

worse -daha kötü

worst –en kötü

far - uzak

farther-daha uzak

farthest–en uzak

far -uzak

further-daha uzak

furthest–en uzak

good - iyi

better-daha iyi

best–en iyi

little - az

less-daha az

least–en az

many - çok

more-daha çok

most–en çok

much -çok

more-daha çok

most–en çok

1. Comparative Adjectives ( Karşılaştırma Cümlelerinin Kuruluşu )

China is further than England. ( Çin İngiltere'den uzaktır. )

My homework was better than your homework. ( Benim ödevim senin ödevinden iyiydi. )

His voice is worse than my voice. ( Onun sesi benim sesimden daha kötü. )

 

2. Superlative Adjectives ( En Üstünlük Derecesi Anlatan Cümlelerinin Kuruluşu )

China is the furthest country. ( Çin en uzak ülkedir. )

My homework was the best. ( Benim ödevim en iyiydi. )

His voice is the worst voice. ( Onun sesi en kötü sestir. )

 

AS ... AS ( KADAR )

İki as yapısının arasında istediğimiz fiili yerleştiririz.

 

İzmir is as expensive as İstanbul. (İzmir İstanbul kadar pahalıdır.)

Susan is as beautiful as Lisa. ( Susan Lisa kadar güzeldir.)

Your car is as old as mine. (Senin araban benimki kadar eski )

İzmir is not as crowded as İstanbul. ( İzmir, İstanbul kadar kalabalık değil. )

My homework wasn't as perfect as yours. ( Benim ödevim seninki kadar mükemmel değildi. )

 

 
 
 
 
 

 

 

ÜCRETSİZ EĞİTİM DEMOSU TALEP EDİN!

Eğitim demosu talebi için TIKLAYIN!